Portfolio > Tensions

White Tension with Yellow
White Tension with Yellow
Elastic, Paper, Porcelain
Variable
2014